Zásady vrátenia peňazí a reklamácií

V súlade s ustanovením § 18  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“) a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva spoločnosť Motogroup SK s.r.o . autorizovaný predajca Piaggio a Aprilia tento Reklamačný poriadok spoločnosti  Motogroup SK s.r.o., IČO: 50565958 (ďalej len “reklamačný poriadok“):

P r v á  č a s ť

Platnosť a rozsah reklamačného poriadku

Článok 1

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru a ch príslušenstva a doplňujúceho vybavenia k nim (ďalej aj ako “tovar“), na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len “kupujúci”) v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o.. a určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe alebo, ktorú tieto mali pri ich prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na iné zariadenia, ich príslušenstvo a doplňujúce vybavenie k nim, ktoré si zakúpili kupujúci v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru na predajnom mieste spoločnosti Motogroup SK s.r.o.

Článok 2

 1. Podľa tohto reklamačného poriadku postupuje kupujúci, obchodná spoločnosť Motogroup SK s.r.o.. a všetky jej predajné miesta pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru, ich príslušenstva a doplňujúceho vybavenia k nim, ktoré kupujúci nadobudli kúpou z vlastníctva obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o. ako predávajúceho v jej predajnej sieti, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní vady, ktorá sa na nich vyskytla po ich prevzatí v záručnej dobe a vady, ktorú mali pri prevzatí kupujúcim. (Ak z príslušného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pod pojmom “vada” alebo “vada, ktorá sa vyskytla po prevzatí v záručnej dobe” sa rozumie aj vada, ktorá existovala v čase prevzatia tovaru, jeho príslušenstva a/alebo doplňujúceho vybavenia k nemu kupujúcim. V prípade, že sa príslušné ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) reklamačného poriadku týka vád existujúcich pri prevzatí tovaru, jeho príslušenstva a/alebo doplňujúceho vybavenia k nemu kupujúcim pod pojmom “záručná doba” sa v ďalšom texte, pokiaľ z príslušného ustanovenia nevyplýva niečo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

Článok 3

Vymedzenie niektorých pojmov

Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:

a)      predávajúcim – obchodná spoločnosť Motogroup SK s.r.o.; v jej mene a na jej účet; pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z účtovných alebo príslušných ďalších dokladov, ktoré je povinný predajca vydať a potvrdiť kupujúcemu pri kúpe a z ktorých musí vyplývať, že tovar a jeho príslušenstvo predal v jej mene a na jej účet. zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, zakúpila tovar a jeho príslušenstvo od obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o. na jej predajnom mieste pre svoju osobnú alebo vlastnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a neuskutočňuje jeho ďalší predaj v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

b)      predajným miestom obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o., je maloobchodná predajňa pod svojim vlastním obchodným menom autorizovaného predajcu

c)      kúpou  (predajom) tovaru a jeho príslušenstva – tiež výmena vadného tovaru a jeho príslušenstva, ktoré kupujúci nadobudol z vlastníctva obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o. v zmysle predchádzajúcich ustanovení, v rámci ním uplatnenej reklamácie za bezvadný v rámci zodpovednosti za jeho vady v záručnej době

d)     záručnou opravou – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, ktorú poskytli na tovar a jeho príslušenstvo v záručnom liste k nim obchodná spoločnosť Motogroup SK s.r.o., alebo jeho výrobca, ak predávajúci na záručnom liste resp. inom doklade, ktorým možno túto skutočnosť v zmysle príslušných ustanovení reklamačného poriadku hodnoverne preukázať, výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dĺžku záručnej doby

e)      miestom na uplatnenie reklamácie kupujúcim – predajné miesto obchodnej spoločnosti Motogroup SK s.r.o, na ktorom je kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady vyskytnutej sa na tovar a jeho príslušenstve v rámci jeho záručnej doby a podľa tohto reklamačného poriadku

f)       reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru a jeho príslušenstva

g)      vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru a jeho príslušenstva, výmenou tovaru a jeho príslušenstva, vrátením kúpnej ceny tovaru a jeho príslušenstva, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

h)      odborným posúdením – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej ako “určená osoba“),

i)        výmenou tovaru a jej príslušenstva – výmena tovaru a jeho príslušenstva za výrobok rovnakej značky a typu; v prípade, ak spoločnosť Motogroup SK s.r.o. už nemá v ponuke výrobok rovnakej značky a typu, alebo kupujúci s výmenou za výrobok rovnakej značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku 16 bod 3 a 4 tohto reklamačného poriadku;

D r u h á č a s ť

Zodpovednosť predávajúceho

Článok 4

 1. Obchodná spoločnosť Motogroup SK s.r.o.. (ďalej len “predávajúci”)  zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar a jeho príslušenstvo, ktoré si zakúpil z jej vlastníctva na predajnom mieste

a)       má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,

b)      zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,

c)      je bez vád,

d)     sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.

 1. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar a ich príslušenstvo, ktoré si kupujúci zakúpil na predajnom mieste za znížené ceny v rámci ponukovej (predajnej) akcie, na ktoré sa im poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je ich predaj kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.
 2. Pri predaji je predajca povinný vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru a jeho príslušenstva v štruktúre, ktorú v rámci jednotlivých ponukových (predajných) akcií určí osobitne predávajúci. Predávajúci je však povinný vždy vydať kupujúcemu zároveň s jemu predaným tovarom a jeho príslušenstvom písomný návod na použitie.

Článok 5

Právo kupujúceho na reklamáciu

 1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare a jeho príslušenstve. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru a jeho príslušenstva, za ktorú predávajúci nezodpovedá.
 2. Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si kúpený výrobok, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.
 3. Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim, a teda sa vyskytla až po prevzatí tovaru, kupujúci je povinný ju vytknúť čo najskôr od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 4. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného tovaru v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, v takom prípade sa postupuje ako při pozáručnej (platenej) oprave.
 5. Ak kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru a jeho príslušenstva u predávajúceho, je predávajúci povinný mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
 6. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je povinné príslušné predajné miesto vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak reklamácii sa nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho. Podrobnejšie sú náležitosti tohto dokladu upravené v článku 15 reklamačného poriadku.
 7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok 6

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru a jeho príslušenstva z jeho vlastníctva, ktoré

a)      existovali při ich prevzatí kupujúcim,

b)      sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na ne poskytol kupujúcemu priamo ich výrobca vo svojom záručnom liste k nim, ak bol tento záručný list alebo záručná doba v ňom uvedená výslovne potvrdená predávajúcim.

 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru a jeho príslušenstva, ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá záruka podľa bodu 1 z dôvodov ustanovených v článku 7, ak

a)      vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,

b)      v prípade, ak kupujúci nepreukáže záručným listom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný výrobok a/alebo jeho príslušenstvo bolo kúpené z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula záručná doba naň poskytnutá,

c)      kupujúci uplatní po uplynutí zákonnej záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že na reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo bola predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba  ako záručná doba zákonom daná.

Článok 7

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru a jeho príslušenstva, ktoré po ich prevzatí

a)      spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo, vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,

b)      vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,

c)      vznikli ako dôsledok svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených, alebo kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných střediskách a iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo, ak vady boli spôsobené kupujúcim ich nesprávnym skladovaním, používaním aleb o uložením (vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,

d)     v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu, alebo predávajúceho.

Článok 8

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru a jeho príslušenstva kupujúcim na predajnom mieste predávajúceho, na ktorom ho zakúpil a pokiaľ predávajúci v záručnom liste k nemu, prípadne v inom rovnocennom doklade výslovne neposkytol kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, je záručná doba

a)      dvadsaťštyri mesiacov na výrobok,

b)      dvadsaťštyri mesiacov na príslušenstvo k výrobku,

c)      dvadsaťštyri mesiacov na doplňujúce vybavenie k výrobku

 1. Ak je záručná doba poskytnutá na výrobok a/alebo jeho príslušenstvo výrobcom dlhšia ako ako zákonná,  predávajúci túto dlhšiu záručnú dobu kupujúcemu potvrdí v záručnom liste k výrobku a/alebo jeho príslušenstvu prípadne v inom rovnocennom doklade.
 2. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 3. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ostatné podmienky záruky poskytnutej výrobcom alebo servisným miestom (strediskom).
 4. Pri výmene reklamovaného tovaru/výrobku za nový, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. To isté platí aj při výmene príslušenstva a doplňujúce vybavenie výrobku, či súčiastky
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) až do doby vybavenia reklamácie, sa do záručnej doby nepočíta.

T r e t i a č a s ť

Postup pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady

( Konanie o reklamácii kupujúceho)

Článok 9

Miesto na uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady výrobku v predajni Motogroup SK s.r.o., na mieste, na ktorom ho zakúpil
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni osobne, prípadne poštou

Článok 10

Osoby oprávnené na predajnom mieste na prijímanie reklamácií

 1. Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a pri splnení v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje na predajných miestach jeho vedúci, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich (ďalej len “osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie”).
 2. Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste bola prítomná po celú jeho prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

Článok 11

Lehoty na vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 2. Pri splnení podmienky uvedenej v bode 1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným výrobkom alebo jeho príslušenstvom, má právo na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď.
 3. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní,  pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady, alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.
 4. Ak kupujúci reklamáciu vady výrobku uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak kupujúci reklamáciu vady výrobku uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať reklamovaný výrobok na odborné posúdenie. Ak je reklamovaný výrobok zaslaný na odborné posúdenie osobe určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 12

Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Článok 13

Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

 1. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného výrobku uplatní kupujúci predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra) a predávajúcim potvrdeného a vyplneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.
 2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady výrobku predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, tiež u neho zakúpený výrobok
 3. Predávajúci podľa konkrétnych okolností neuzná reklamáciu, ktorú kupujúci

a)      uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby,  alebo ak zistenie tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim podľa predchádzajúcich bodov tohto článku alebo iný hodnoverný doklad vystavený predávajúcim alebo predávajúcim potvrdený, toré by nepochybne potvrdzovali, že bol zakúpený v predajni predávajúceho a z jeho majetku alebo tieto skutočnosti nepreukázal iným hodnoverným spôsobom,

b)      v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží predávajúcemu ním reklamovaný výrobok bez niektorej jeho chýbajúcej súčasti alebo časti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný,

c)      ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku predávajúci kupujúcemu nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 1. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách podľa článku 11 reklamačného poriadku.

Článok 14

 1. Predávajúci neuzná reklamáciu mechanicky, či inak zničeného alebo zjavne poškodeného a prípadne i znečisteného (mechanicky, chemicky, či iným spôsobom alebo cudzou látkou) výrobku a jeho príslušenstva, pri ktorých je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie, nemohla spôsobiť kupujúcim jeho reklamovaná vada.

Článok 15

 1. Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak je už od začiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že túto nemôže uznať
 2. Vo všetkých ostatných prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť, popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo, deň uplatnenia reklamácie) a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom stave výrobok alebo jeho príslušenstvo od kupujúceho preberá, či na ňom alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť a či s ním preberá zároveň aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a počet) a či nezistil na reklamovanom výrobku alebo jeho príslušenstve tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.
 3. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená. Kupujúci je povinný v dobe určenej predávajúcim si ním reklamovaný výrobok alebo jeho príslušenstvo prevziať od predávajúceho a potvrdiť mu dátumom a svojím podpisom  jeho prevzatie.

Článok 16

 1. Ak reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo,

a)      ak ide o odstrániteľné vady

aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstrániť takúto vadu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote;

ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamovaný výrobok predávajúci namiesto odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

ac) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)      v prípade ak ide o neodstrániteľné vady

ba) na výmenu ním reklamovaného výrobku alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak jeho vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni jeho riadnemu užívaniu, ako keby bol bez vady, pokiaľ zároveň tiež vráti predávajúcemu tento vadný výrobok

bb) na primeranú zľavu z kúpnej ceny ním reklamovaného výrobku, ktorú za neho zaplatil, ak má sice  neodstrániteľnú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho riadnom užívaní,

c)      v  prípade opakujúcej sa vady alebo väčší počet vád  -. na výmenu ním reklamovaného výrobku alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za neho zaplatil a to aj v prípadoch, keď jeho vada sa dá odstrániť, avšak kupujúci tento nemôže riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na ňom súčasne vyskytli (za väčší počet vád sa považujú minimálne tri samostatné vady), pričom každá z vád bráni v riadnom užívaní veci; v oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveň tiež predávajúcemu vráti vadný výrobok;

 1. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady výrobku vznikne kupujúcemu právo na jeho výmenu za bezvadný, predávajúci tento vymení za výrobok rovnakej značky a typu
 2. Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu výrobok rovnakej značky a typu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a tento vadný výrobok predávajúcemu zároveň vráti.
 3. Pokiaľ kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného vadného výrobku za bezvadný rovnakej značky, typu a ceny, predávajúci vyplatí kupujúcemu jeho kúpnu cenu, ktorú za neho zaplatil, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a zároveň vráti predávajúcemu reklamovaný výrobok.
 4. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo k výrobku a doplňujúce vybavenie v záručnej dobe.

Článok 17

 1. Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný výrobok alebo jeho príslušenstva (napr. v prípade výmeny) od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie výrobku vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku tento výrobok od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo z výzvy predávajúceho, prevziať.
 2. Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku výrobok ani do 15 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať výrobok  vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predajcu na prevzatie výrobku, považuje sa neprevzatý výrobok  za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného výrobku sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
 3. V prípade, že kupujúci neprevezme výrobok v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie výrobku paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,66 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme výrobok v lehote do 6. mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto článku, je predávajúci oprávnený súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet kupujúceho výrobok vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči kupujúcemu.
 4. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo k výrobku a doplňujúce vybavenie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

Článok 18

 1. Tento reklamačný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku k prevodu alebo prechodu ktorých z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva inej osoby došlo na základe inej právnej skutočnosti, než ich kúpou (predajom) podľa podmienok v ňom ustanovených, alebo ktoré tejto osobe poskytol predávajúci v súvislosti s ich skúšobným alebo prechodným užívaním a bez toho, aby na túto osobu zároveň došlo k prevodu vlastníctva k nim z predávajúceho.
 2. Prii reklamáciách vád výrobkov v prípadoch, ktoré má na zreteli bod 1, postupuje osoba v ňom uvedená podľa príslušnej zmluvy alebo iného právneho aktu, na základe ktorého ich získala do svojho vlastníctva a ostatné osoby, podľa osobitných postupov, ktoré s nimi predávajúci dohodol.

Článok 19

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom  01.01.2017.

Motogroup SK s.r.o., Mierová 139, 821 05  Bratislava, IČO: 50 565 958, DIČ: SK2120379470

www.motogroup.sk, e-mail: motogroup@motogroup.sk