VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pri prijatí vozidla do servisu

I. predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vykonanie opravy vozidla prevzatého na opravu v rozsahu uvedenom na lícnej strane tohto zákazkového listu.
 2. Ak po začatí opravy na vozidle zhotoviteľ zistí, že je potrebné opravu vykonať vo väčšom rozsahu ako bolo zistené pri obhliadke pri prevzatí motocykla alebo skútra (ďalej len vozidla) na opravu, bezodkladne o tom upovedomí vierohodným spôsobom objednávateľa a opravu v tomto väčšom rozsahu vykoná až po jej odsúhlasení objednávateľom. O čas medzi upovedomením objednávateľa a jeho odsúhlasením opravy vo zvýšenom rozsahu, prípadne jej odmietnutia, a o čas vykonania opravy dodatočne zisteného rozsahu , je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť dohodnutú lehotu na vykonanie opravy.
 3. Ak je objednávateľ poistený postupuje takto zhotoviteľ voči poisťovni objednávateľa.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade náhradných dielov na vozidle, ktoré sa predávajú k dnešnému dňu na našom trhu, zložiť min 50% z predpokladanej ceny náhradných dielov, v prípade náhradných dielov na vozidlá, ktoré sa už nepredávajú alebo sa predávajú na iných ako našich trhoch 100% z predpokladanej ceny náhradných dielov vyčíslenej zhotoviteľom, ako zálohu pred objednaním náhradných dielov na účet alebo do pokladne zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neodobrenia náhradných dielov na základe tohto zákazkového listu do 30 dní od ich doručenie na sklad zhotoviteľa má zhotoviteľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na náhradé diely uhradenej objednávateľom, ako sankciu za porušenie zmluvnej povinnosti a použiť neodobrané náhradné diely pre iného zákazníka. V prípade neodobrania náhradných dielov objednaných zhotoviteľom za  účelom vykonania garančnej opravy vozidla, resp. neodobratia náhradných dielov objednaných bez zloženia zálohy, do 30 dní od ich doručenia na sklad zhotoviteľa , má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny nedobratých náhradných dielov, ktorú zhotoviteľ uhradil na základe tohto zákazkového listu objednané náhradné diely dodávateľovi náhradných dielov. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká zhotoviteľovi právo na náhradu škody, ktorá mu týmto konaním vznikla.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Cena diela je tvorená dohodou  zmluvných strán, v súlade s cenníkom zhotoviteľa, platným v čase vystavenia faktúry, resp. pokladničného bloku a tým, že objednávateľ berie na vedomie a akceptuje prípadné cenové rozdiely – možnou zvýšenú cenu dielov dovážaných zo zahraničia.
 2. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že cena uvedená na lícnej strane tohto zákazkového listu je cenou stanovenou odhadom vzhľadom na predpokladaný rozsah opravy. Táto cena sa môže navýšiť, ak v priebehu opravy vyjde najavo potreba vykonania opravy vo väčšom rozsahu, ako sa predpokladalo pri prevzatí vozidla na opravu. O vzniku takejto situácie bude zhotoviteľ objednávateľa informovať.
 3. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade bezhotovostného styku je objednávateľ povinný uhradiť faktúru v lehote uvedenej na faktúre a to formou prevodu na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre.
 4. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že hradiť cenu diela bezhotovostným stykom je umožnené len subjektom uvedeným na internom zozname zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že zhotoviteľ má právo motorové vozidlo, oprava ktorého tvorí predmet tejto zmluvy, zadržať jednostranným právnym úkonom podľa §151 s Občianskeho zákonníka za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky za vykonanú opravu a právne skutočnosti s ňou spojené. Objednávateľ v tejto súvislosti berie tiež na vedomie a akceptuje, že pri uplatnení záložného práva zhotoviteľa za obdobie do úplného uhradenia pohľadávky zhotoviteľa mu budú účtované náklady zhotoviteľa s tým spojené, predstavujúceho výšku parkovného za každý deň zadržania veci vo výške 5€ bez DPH/deň.
 6. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený účtovať k cene diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia dlžnej sumy.
 7. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neuznania garančnej opravy zo strany výrobcu, po obdržaní vyjadrenia výrobcu , fakturovaná zhotoviteľom objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu opravy v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatňovať voči objednávateľovi sankciu špecifikovanú v bode 6 tohto článku.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje, v prípade poistnej udalosti, uhradiť zhotoviteľovi rozdiel medzi fakturovanou sumou a poisťovňou a poistným plnením uznaným poisťovňou.
 9. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že si zhotoviteľ fakturuje diagnostikovanie závady na vozidle aj v prípade, že objednávateľ si neobjedná servisné práce na opravu. Výška ceny je stanovená podľa odpracovaného času pri diagnostikovaní  závady podľa platného cenníka zhotoviteľa  40€ /1 nh, diagnostika a opravy elektroinštalácie 50€/1nh.

III. Miesto a čas plnenia

 1. Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť vozidlo do servisu do 5 dní odo dňa výzvy zhotoviteľa na pristavenie. V prípade omeškania sa objednávateľa s pristavení, vozidla podľa vyššie uvedených podmienok, má zhotoviteľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 3,32€ za každý deň omeškania. V prípade, že sa jedná o garančnú opravu a objednávateľ nepristaví vozidlo do 30 dní od výzvy zhotoviteľa berie na vedomie a akceptuje, že nároky z garancie mu zaniknú.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať motorové vozidlo po vykonaní opravy v dohodnutom termíne alebo na vyzvanie zhotoviteľa v ním označený deň v priestoroch servisu zhotoviteľa alebo na inom mieste zmluvnými stranami dohodnutom.
 3. Ak objednávateľ neprevezme motorové vozidlo po vy konanej oprave v dohodnutom termíne oznámenom zhotoviteľom riadne včas, je zhotoviteľ oprávnený mu účtovať k cene diela parkovné vo výške 1€ bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
 4. V prípade, že po pristavení vozidla do servisu zhotoviteľa nebudú na vozidle vykonané žiadne servisné práce, má zhotoviteľ právo účtovať si parkovné vo výške  1€ bez DPH za každý aj začatý deň zotrvania vozidla v servise.
 5. Lehota opravy začína plynúť dňom zloženia zálohy na náhradné diely na účet alebo do pokladne zhotoviteľa.

IV. Záruka a zodpovednosť za vady diela

 1. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom a jeho prevzatia, vykonaní opravy, objednávateľom.
 2. Pre záruku za akosť diela platia príslušné ustanovenia Občianskeho  zákonníka resp. Obchodného zákonníka.
 3. Zákazník je povinný skontrolovať si vozidlo pri preberaní zo servisu a reklamovať prípadné poškodenia hneď na mieste. Keď tak neurobí právo na reklamáciu mu zanikne.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol poučený o vstupe zákazníkov do priestoru dielne zhotoviteľa len na vlastné riziko a za podmienky reflexného označenia osoby objednávateľa a že tomto zákaze poučí aj svojich zamestnancov, pracovníkov a splnomocnených zástupcov. V prípade porušenia tejto povinnosti budú osoby objednávateľa z priestorov dielne zhotoviteľa vykázané.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený riešiť predmet diela o závady dodatočne zistené pri plnení predmetu zmluvy a vykonať s tým súvisiacu zmenu ceny diela, rozsahu a termínu ukončenia opravy, na základe telefonickej dohody s objednávateľom na tel.č. 0905 610 088. 
 3. Objednávateľ sa zaväzuje pred odovzdaním vozidla do servisu vypratať voľne úložné veci z odkladacích priestorov vozidla. Zhotoviteľ nezodpovedá za veci ponechané v odkladacích priestoroch vozidla.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ak nie sú odchylne upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka príp. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
 5. Pre prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy o dielo a prechodu nebezpečenstva škody na nej platia ustanovenia  § 542 Obchodného zákonníka.
 6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise obdrží každá zo zmluvných strán po jednom jej vyhotovení. Jej akékoľvek zmeny alebo doplnky sú možné len na základe dohody oboch zmluvných strán, formou písomného dodatku.
 7. Zmluvné strany sa s obsahom tohto dodatku tejto zmluvy podrobne oboznámili,prehlasujú,  že mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom, slobodne prejaviac svoju skutočnú vôľu túto zmluvu podpísali.